Elektronik Tebligat
Elektronik Tebligat 

Kanun koyucu, Tebligat Kanunu m.7/a ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği m.5 gereğince bazı gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatın, elektronik yolla yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bunlar: 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
7. Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

8. Noterler.

9. Baro levhasına yazılı avukatlar.

10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.


Anılı bu gruplara zorunlu bir sebep olmadıkça tebligat elektronik yoldan yapılacaktır. “E- tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.” [Teb. Kan. m.9 f.3] açık hükmünden de anlaşılacağı üzere, e-tebligat zaruri bir hal sebebiyle yapılamıyorsa ancak o zaman diğer tebligat usullerine başvurulabilir.


Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, e-tebligat mesajını hazırlayarak, UETS(Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye teslim eder. UETS, tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın e-tebligat adresine ulaştırır. Elektronik yolla tebligat, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya  sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime yapılır. Temsile yetkili olan kişilerin ayrı bir e-tebligat adresinin bulunması bu kuralın uygulanmasına engel olmaz. [ETY m.9]

Yönetmeliğin 9. Maddesinin 6. Fıkrasına göre elektronik yolla tebligat, muhatabın e-tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Yani e-tebligatta görülme tarihinin bir önemi yoktur. ( Yargıtay Kararı )


Tebligat Usulleri ve Geçerli Tebligat ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. 

Usulsüz Tebligat ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.


Yazan : Stj. Av. Serhat AKHAN 

Yorumlar (2)

[…] yapılacak tebligatın, elektronik yolla yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu kişilere BURADAN […]

Yoruma kapalı.