ıslah ile tanık bildirilmesi

süresinde bildirilmeyen tanık listesinin ıslah ile bildirilmesi

 

 

“Islah, taraflardan birinin yaptıgı bir usul islemini tamamen veya kısmen düzeltmesi yöntemidir. Buna
göre ıslah, bir taraf islemi olup, geçerli olması karsı tarafın veya mahkemenin kabulüne baglı degildir.
Somut davada, davalı ıslahta bulunarak süresinden sonra verdigi yanıtında, ilk yanıtında hasretmedigi
delillerini hasretmistir. Süresinden sonra bile ıslah yolu ile delil gösterilmesi mümkün bulunmakta olup,bu husustaki tek sınırlama ikinci tanık listesinin verilemeyecegi yönündeki HUMK’nun 274/son
cümlesidir. Davalı sigorta sirketi tarafından ıslah yolu ile verilen dilekçede tanıkların ilk kez bildirilmis
olmasına göre, ikinci tanık listesi verme durumu da bulunmamaktadır. Bu nedenle davalının gösterdigi
tanıkların da dinlenerek sonucuna göre, tüm deliller degerlendirilerek bir karar verilmesi gerekirken,
yazılı gerekçe ile davalı tarafın gösterdigi tanıkların dinlenmemesi sonucu eksik inceleme ile karar
verilmesi dogru görülmemis olup, kararın mümeyyiz davalı yararına bozulması gerekmistir.”

Yargıtay 11. H.D. 2004/ 6863 E. ve 2005/ 3658 K. 14.04.2005 T. 

 

Benzer Gönderiler